Vierailut

Ohjaajien kanssa tulevat yksittäiset tytöt ja tyttöryhmät ovat lämpimästi tervetulleita tutustumaan tiloihimme ja toimintaamme. Pyydämme, että tutustumiset sovitaan etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse suoraan työntekijöiden kanssa.

Ammattilaiset ja opiskelijat
Tarjoamme ammattilaisille ja opiskelijoille mahdollisuuden tutustua toimintaamme ajanvarauksella sekä avoimien ovien päivinä, joihin ei tarvitse ennakkoilmoittautua. Ilmoitamme näistä päivistä Facebookissa ja Instagramissa.

Näin kerrot meistä

Meille Tyttöjen Talolle on erityisen tärkeää tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kun kerrotte toiminnastamme, voitte käyttää esimerkiksi seuraavia asioita toimintamme periaatteita kuvaavina

  • Osallistuminen Tyttöjen Talon toimintaan on täysin vapaaehtoista
  • Mukaan ei tarvitse lähteä ongelman ratkaisun kautta, vaan hyvin eri elämäntilanteista lähtöisin
  • Tytöillä ja nuorilla naisilla on oikeus itse määritellä mitä asioita elämäänsä tarvitsee
  • Tyttöjen Talon työntekijät tukevat nuorta tai nuorta aikuista löytämään oman erityisen merkityksen, jotta Tyttöjen Talon toimintaan on turvallista ja helppoa osallistua

Seksuaalikasvatus

Tyttöjen Talo® tarjoaa nuorten ryhmille (tytöille 10–29-vuotta) mahdollisuutta osallistua maksuttomaan seksuaalikasvatukseen. Syvennymme nuoren seksuaalioikeuksiin, tunteisiin ja vuorovaikutukseen, omaan kehoon ja rajoihin, läheisyyteen sekä vapauteen ja vastuuseen keskustellen ja toiminnallisten menetelmien avulla. Ryhmät (n.60- 75 min) pidetään Tyttöjen Talolla tai ryhmän omissa tiloissa. Nuorilla on samalla tilaisuus tutustua Tyttöjen Talon toimintaan. Seksuaalisuuteen liittyviä asioita on tärkeää saada pohtia turvallisessa ja sukupuolisensitiivisessä ilmapiirissä ja siitä syystä pidämme ryhmäkoot riittävän pieninä (max. 15 tyttöä/ryhmä). Ryhmien tarpeista nousevia toiveita sisällön suhteen otetaan mielellään vastaan, jotta kohtaaminen vastaisi mahdollisimman hyvin nuorten tarpeita.

Koulutus ja konsultaatio ammattilaisille

Nuorten parissa toimivien ammattilaisten, jotka haluavat lisätä osaamistaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai pohtia seksuaalisuuden kohtaamista työssään, on mahdollista saada työyhteisöönsä koulutusta ja konsultaatiota.

Heidi Simola p. 0400 877 442 e. heidi.simola@tyttojentalo.fi

Sukupuolisensitiivyys

Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitamme herkkyyttä huomioida sukupuolen merkitys nuoren kasvuprosessissa. Tuemme nuorta oman sukupuolisuuden ja sukupuoli-identiteetin ymmärtämisessä sukupuolen moninaisia muotoja unohtamatta. Kannustamme häntä löytämään omanlaisen tapansa olla oman sukupuolensa edustaja. Sukupuolisensitiivisessä työssä tunnistetaan ja ymmärretään sukupuoleen liittyvät kasvun ja kehitykset erityiskysymykset ja korostetaan sitä, että kasvun kipukohdat ovat usein sukupuolisidonnaisia. Sukupuolisensitiivinen työ merkitsee oman sukupuolen nostamista esiin myönteisenä voimavarana ja samalla huomioi oman ja muiden sukupuolten välisiä eroja niitä kuitenkaan arvottamatta. Haluamme kyseenalaistaa perinteisiä ja stereotyyppisiä sukupuolen ilmentämisen muotoja sekä avata, purkaa ja laajentaa sukupuolirooleja ja sukupuolittuneita käyttäytymismalleja.

Sukupuolisuuden ja oman sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin pohtiminen on merkittävä asia, jossa lapsi ja nuori tarvitsee tukea ja tilaa. Sukupuolisensitiivisessä työssä rohkaistaan jokaista löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa, kuuntelemaan itseään, ja olemaan rohkeasti sellainen kuin itse on. Vahvistamme kykyjä ja taitoja olla yhdessä muiden kanssa ja tarjotaan mahdollisuus olla osa yhteisöä. Olemmehan osin erilaisia, osin samanlaisia ja kaikki yhtä arvokkaita.

Lue lisää: https://loistosetlementti.fi/sukupuolisensitiivisyys/

Kulttuurisensitiivisyys

Kulttuurisensitiivisyys tarkoittaa herkkyyttä huomioida eri kulttuurien erityispiirteitä ja toimia yhdenvertaisuutta edistävästi. Sukupuolisensitiivisessä työssä tämä tarkoittaa sitä, että monikulttuuriset nuoret eivät ole yhtenäinen ryhmä, ja että kulttuuri on paljon muutakin kuin etnisyyttä. Kulttuuri merkitsee erilaisia olemisen tapoja, joita määrittelevät muun muassa nuorisokulttuurit, erilaiset elämäntavat, seksuaalinen suuntautuminen tai yhteiskunnallinen osallistuminen. Näillä erilaisilla kulttuureilla saattaa olla erittäin merkittävä rooli nuoren identiteetin muotoutumisessa.

Kulttuuri- ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen sisältyy olennaisesti työntekijän oman kulttuurin arvojen ja normien tunnistaminen ja reflektoiminen. Sukupuoli- ja kulttuurisensitiivinen työote edellyttää työntekijältä oman ajattelun, sukupuolirooleihin ja muiden kulttuurien edustajiin liittyvien käsitysten tiedostamista sekä omaa toimintaa ohjaavien stereotypioiden kriittistä tarkastelua. Itsetuntemusta ja oman sisäisen käsikirjoituksen tuntemista, sekä kehityspsykologian tuntemusta voidaan pitää sukupuolisensitiivisen työntekijän ammatillisena laatutekijänä. Tästä puhutaan usein naistietoisuutena tai miestietoisuutena.

Opinnäytetyöt Espoon Tyttöjen Talolle

”Nuorten käsityksiä Espoon Tyttöjen Talon arvoista”
Merilahti, Katarina. Laurea-ammattikorkeakoulu 2022
https://www.theseus.fi/handle/10024/744031

”Mun Tarina” : Tyttöjen kokemuksia luovan toiminnan ryhmään osallistumisesta.
Tirkkonen Lea, Kaltia Liisa. Laurea-ammattikorkeakoulu 2019
https://www.theseus.fi/handle/10024/160286

Voimaannuttavia tarinoita tytöiltä tytöille
Paulanto, Natalie. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2016
http://www.theseus.fi/handle/10024/109720

Bella -tyttöryhmä : itsetuntoa vahvistava ryhmä Espoon Tyttöjen Talolla
Laukkonen, Anni; Pursiainen, Sini. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2016
http://theseus.fi/handle/10024/108348

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden teematunnit Omnian ammattiopistossa opiskeleville tytöille : innovaatioprojekti
Kahelin, Hanni; Leskinen, Anu; Sjöblom, Eevi. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2014
http://theseus.fi/handle/10024/85850

Sukupuolisensitiivinen vapaaehtoistoiminta Tyttöjen Taloilla
Kujala, Elina. Humanistinen ammattikorkeakoulu 2014
http://www.theseus.fi/handle/10024/84373